TERMIN POSTOJEĆI PREVODI PREDLOG ADEKVATNIJEG PREVODA LINKOVI ZA OBJAŠNJENJA
Lightness svetlina
Brightness jarkost
Light – dim svetlo – tamno
Bright – dark osvetljeno – u mraku
Shadow senka
Spotlight svetlosni snop
Penumbra ivica senke
Light svetlo
Illumination osvetljenje
Radiance
Beam snop
Ray zrak
Blurr mutno
Gloss sjaj odsjaj
Luster soft sheen
Highlight posvetljeno
Shines ovo je glagol koji znači da nešto sija
Glows ovo je glagol koji znači da je nešto toplo. Jarko
Blaze jarko gori
Fizzle bljesak
Glitter
Sparkle
Twinkle
Glimmer
Transparent providan kao staklo
Translusent proziran
kao melirano staklo, propušta svetlost ali se ne vide objekti
Pattern mustra, šablon, matrica
Edge ivica
Junction spoj
Summit vrh tačka susreta
Corner ćošak
Self-enhancement samopoboljšanje, samounapređenje…
samoosnaživanje (motivacija za održanjem pozitivne slike o sebi)
Age of acquisition (AoA)
godine kad je naučena reč; godine usvajanja pojma; uzrast kada je naučena reč/pojam
Familiarity of word familijarnost reči; poznatost reči; subjektivna frekvenca reči
Naming izgovaranje
Label oznaka, ime
Cue znak
Peg hypothesis Hipoteza udice
Entitlement
povlašćenost, doživljaj povlašćenosti
Error bar
Satisfaction of search zasićenje pretrage
Dwell (time)
Sentience svest doživljajna svest / fenomenološka svest
Awareness svesnost pristupna svest
Consciousness svest svest, jer su prema Serlovoj (široko prihvaćenoj) definiciji sentience i awareness dva aspekta onoga što on naziva consciousness LINK